Zmień język CZ Zmień język SK Zmień język PL Zmień język DE

Zasady i warunki

w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem
www.anionshop.pl, ważny od 28.6.2019

1. Podstawowe dane

Operator sklepu internetowego:
PROVITAL CZ, s.r.o. z siedzibą pod adresem Příčná 1043, 280 02 Kolín
Numer akt C 181610 przechowywany w Sądzie Miejskim w Pradze
ID firmy: 241331 08, NIP: CZ24133108
(zwana dalej „Sprzedawcą”)

Informacje kontaktowe:
Telefon: +420725610150, E-mail: provitalcz@seznam.cz
Na e-maile odpowiadamy zazwyczaj w ciągu 24 godzin, ale nie dłużej niż 3 dni.

2. Postanowienia wstępne

Niniejsze Warunki handlowe szczegółowo określają i precyzują prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego w ramach stosunków umownych zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.dedrashop.eu. Kupujący ma możliwość zapoznania się z niniejszymi Warunkami Handlowymi przed wysłaniem zamówienia i jest o nich odpowiednio wcześniej poinformowany. Wysyłając zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z nim.

Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Stosunek umowny nieuregulowany w niniejszych Warunkach Handlowych reguluje Kodeks Cywilny (Ustawa nr 89/2012 Dz. U.), a jeśli Kupujący jest konsumentem, również Ustawa o ochronie konsumenta (Ustawa nr 634/1992 Dz., Pl.).

3. Zamów towar

Na stronie www.dedrashop.eu Kupujący dokonuje wyboru towaru, należycie wypełnia formularz zamówienia i wysyła zamówienie.

Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna.
Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera ze Sprzedawcą umowę lub w inny sposób z nim współpracuje.
Przedsiębiorca to osoba, która samodzielnie prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i na własną odpowiedzialność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności lub w podobny sposób z zamiarem systematycznego wykonywania tej działalności w celu osiągnięcia zysku. W celu ochrony konsumentów każda osoba, która zawiera umowy związane z jej własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną albo w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu, lub osoba działająca w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Przedsiębiorca w rozumieniu OWU oznacza osobę, która w ramach swojej działalności gospodarczej działa zgodnie z poprzednim zdaniem. Jeżeli Kupujący w zamówieniu poda swój numer identyfikacyjny to przyjmuje do wiadomości, że obowiązują go zasady określone w OWU dla przedsiębiorców.
Utworzenie Zamówienia nie jest uwarunkowane rejestracją Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego, jednak rejestracja ta przyniesie Kupującemu określone korzyści.

Przed wysłaniem zamówienia zostanie obliczona łączna cena za towar wraz z opłatami z tym związanymi, a Kupujący zostanie poproszony o uzgodnienie całkowitej ceny zamówienia oraz Warunków Handlowych e-sklepu.

Nie ma możliwości zamówienia towaru bez akceptacji Warunków Handlowych.

Wysłanie zamówienia powoduje zawarcie Umowy kupna pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez e-mail informacyjny na podany przez Kupującego adres e-mail.

W przypadku, gdy Kupujący jako sposób zapłaty za towar wybierze płatność kartą, jest proszony o wpisanie płatności w trakcie tworzenia zamówienia i przekierowanie do odpowiedniego interfejsu płatności. Jeśli z jakiegoś powodu płatność kartą nie nastąpi (niski limit płatności kartą, zablokowana karta ...), Kupujący otrzyma dokumenty do zapłaty przelewem bankowym w ciągu 24 godzin na podany adres e-mail.

Po zrealizowaniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia, a jeśli wybrał sposób zapłaty za zamówiony towar przelewem bankowym przed dostawą towaru również dokumenty do zapłaty.

Kupujący ma możliwość sprawdzenia ceny towaru przy poszczególnych pozycjach towarowych. Ceny za transport towaru do Kupującego podane są na stronie Koszty wysyłki i transportu.

Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy kupna

Kupujący ma możliwość anulowania zamówienia do czasu wysyłki zamówionego towaru:

telefonicznie (z numeru telefonu podanego w zamówieniu)
pisemnie (z adresu e-mail podanego w zamówieniu)
Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez żadnych sankcji:

w ciągu czternastu dni od otrzymania towaru § 1829 ust. 1 ustawy 89/2012 Coll.
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży wymaga formy pisemnej lub e-mailowej i przesłania na adres korespondencyjny lub e-mail Przedsiębiorcy.

Brak przyjęcia przesyłki już wysłanej przez kupującego nie jest odstąpieniem od umowy, ale naruszeniem warunków handlowych przez kupującego. W takim przypadku kupujący może być zobowiązany do zapłaty za wyrządzoną szkodę i zaprzestania dalszego zakupu towarów.

Sprzedawca ma możliwość anulowania zamówienia:

jeśli zamówiony towar jest wyprzedany
jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny za zamówiony towar w podanym terminie (w przypadku wybrania formy płatności za towar przed dostawą)
jeżeli Kupujący nie odbierze towaru z magazynu Sprzedającego w określonym terminie (dotyczy "Odbioru osobistego towaru" przy wyborze transportu)
jeżeli towar jest zamawiany przez Kupującego, który ma zaległe zadłużenie wobec Sprzedającego
jeśli jest to Kupujący, który w przeszłości nie odebrał zamówionego towaru
Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadkach określonych w § 1837 Ustawy 89/2012 Dz. U., w szczególności w następujących przypadkach:

przy zamawianiu towarów wyprodukowanych lub spersonalizowanych
dostarczony towar podlega szybkiemu zniszczeniu
towar został dostarczony w zamkniętym opakowaniu, a Kupujący został wyjęty z opakowania po dostawie i ze względów higienicznych nie można go zwrócić
4. Wysyłka towarów

Czas dostawy

Zamówiony towar zostanie dostarczony możliwie jak najszybciej pocztą lub wybranym przez Kupującego transportem, w zależności od jego dostępności i możliwości operacyjnych Sprzedającego.

Czas dostawy to 10 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, zwykle 2-3 dni robocze. Termin dostawy zależy również od wybranego przez Kupującego sposobu transportu przesyłki.

Towar uważa się za dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu, w związku z czym Kupujący staje się właścicielem dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu.

Sposób transportu

Transport pod wskazany adres zapewnia Sprzedawca na terenie całej Republiki Czeskiej oraz wybranych krajów UE. Koszt transportu towarów jest zróżnicowany w zależności od wybranej metody dostawy. Kupujący może znaleźć możliwy sposób transportu oraz warunki transportu towaru w dziale Wysyłka i transport.

Sposób zapłaty za towar

Kupujący ma kilka możliwości uiszczenia ceny zakupu za zamówiony towar:

towar można zapłacić w całości w siedzibie Sprzedającego gotówką
gotówką za pobraniem w miejscu dostawy towaru za pośrednictwem Poczty Czeskiej lub innego przewoźnika wybranego przez Kupującego
przelewając cenę zakupu na konto Sprzedającego pod zmiennym symbolem identyfikującym płatność
kartą płatniczą online przy zamawianiu towaru
przy zamawianiu towaru z miejscem dostawy towaru poza Republikę Czeską przy zamówieniu towaru możliwa jest tylko płatność online kartą kredytową
Przesyłka z towarem zawsze zawiera dokument podatkowy.

Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

Przyjęcie towaru

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania Kupujący obowiązany jest sprawdzić stan towaru w obecności przewoźnika, aw przypadku stwierdzenia uszkodzenia spisać uszkodzenie przesyłki i potwierdzić to przewoźnikowi lub odmówić przyjęcia przesyłki. Jeżeli Kupujący z jakiegoś powodu nie mógł odebrać wysłanego przez Sprzedawcę towaru, a Sprzedawca odeśle taką przesyłkę, Kupujący ma możliwość złożenia nowego zamówienia i opłacenia go kartą płatniczą online lub przelewem na konto Sprzedającego. W takim przypadku nie jest już możliwe wysłanie przesyłki za pobraniem.

Niebezpieczeństwo szkód materialnych

Karnety dla Kupującego:

W przypadku odbioru osobistego poprzez przejęcie pozycji § 2121 ust. 1 ustawy 89/2012 Coll.
W przypadku wysyłania usługą transportową poprzez przekazanie przedmiotu przewoźnikowi § 2123 ust. 1 ustawy 89/2012 Dz.
Komunikacja między Kupującym a Sprzedającym

Komunikacja pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym odbywa się drogą mailową, chyba że strony ustalą inaczej.

5. Odbiór osobisty

Jeżeli Kupujący zamawia towar przez Internet i odbiera go osobiście, Sprzedawca prześle Kupującemu informację, że towar jest gotowy do wysyłki. Towar jest zarezerwowany dla Kupującego w magazynie dystrybucyjnym Sprzedającego na okres pięciu dni roboczych od wezwania do odbioru towaru, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej.

6. Warunki gwarancji i reklamacje - wykonywanie uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady

Jako dowód rękojmi Sprzedawca wystawia na każdy zakupiony towar dowód zakupu (fakturę) z ustawowymi danymi niezbędnymi do skorzystania z gwarancji.

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą odbioru towaru przez Kupującego.
W przypadku towarów konsumpcyjnych Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa wady w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy, przy czym w przypadku braku wskazania terminu przydatności do spożycia przy towarze termin ten ulega skróceniu jedynie do daty oznaczonej na opakowaniu.
Dla Kupującego Przedsiębiorcy termin do wykonania uprawnień wynikających z wadliwego wykonania może zostać uregulowany odmiennie, jeżeli przy danym towarze jest to wyraźnie zaznaczone. Ten okres ma pierwszeństwo.
Dokument podatkowy służy jako karta gwarancyjna.
Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem. W takim przypadku krótszy okres użytkowania produktu nie może być traktowany jako wada i nie może być reklamowany jako taki.
W przypadku załatwienia reklamacji w formie wymiany towaru nie biegnie nowy termin, decydujący jest okres rozpoczynający się w dniu otrzymania towaru przez kupującego.
Prawa z tytułu wadliwego wykonania (Reklamacje)

Sprzedawca sprzedaje towary bez wad § 2161, Ustawa 89/2012 Dz. W przypadku rzeczy zdatnej do użytku oznaczony jest okres najkrótszego terminu przydatności do spożycia, aw przypadku rzeczy ulegającej szybkiemu zniszczeniu czas, przez jaki rzecz może być używana § 2163, Ustawa 89/2012 Dz.

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady zakupionego towaru przy odbiorze towaru Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru. Jeżeli wada dostarczonego towaru wystąpi w okresie gwarancyjnym, Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru § 2165, Ustawa 89/2012 Dz.

Procedura reklamacyjna

W przypadku chęci reklamacji towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym Kupujący wypełni protokół reklamacyjny określający w szczególności rodzaj towaru, numer dokumentu sprzedaży oraz opis wady. Procedura reklamacyjna jest wymieniona tutaj. Ewentualnie Kupujący może skontaktować się z nami telefonicznie w celu ustalenia z nim procedury reklamacyjnej. W przypadku wysłania przez Kupującego reklamowanego towaru na adres naszego sklepu internetowego, wskazane jest przesłanie towaru w odpowiednim opakowaniu transportowym, gdyż sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przed odebraniem wysłanego w ten sposób towaru.

Reklamowanego towaru nie można wysłać za pobraniem. Taka przesyłka nie zostanie przyjęta przez Sprzedającego.

7. Procedura w przypadku odstąpienia od umowy

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy zgodnie z § 1829 ust. 1 Ustawy 89/2012 Dz. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu dni od odstąpienia od umowy, prześle lub przekaże Sprzedającemu otrzymany od niego towar zgodnie z art. 1831 ust. 1 ustawy 89/2012 Dz.

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu dni od odstąpienia od umowy (pod warunkiem zwrotu towaru przez Konsumenta), wszystkie środki, w tym koszty dostarczenia towaru Konsumentowi § 1832 ust. 1 i 2. Ustawa 89/2012 Coll. Koszty zwrotu towaru do Sprzedającego ponosi Konsument § 1832 ust. 3 Ustawy 89/2012 Dz.

Środki zostaną zwrócone wyłącznie przelewem na rachunek bankowy konsumenta. Konsument ma obowiązek wskazać Sprzedawcy numer rachunku bankowego, na który chce przesłać środki.

Procedura odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

8. Ochrona danych osobowych Kupującego

Wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych reguluje ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych. Podane dane służą jedynie do prawidłowego przetworzenia i realizacji zamówienia i nie zostaną przekazane żadnemu podmiotowi poza przetwarzającym i przewoźnikiem.

Za zgodą Kupującego Sprzedawca zbiera dane osobowe Kupującego, a mianowicie imię i nazwisko, adres, NIP, NIP, numer telefonu oraz połączenie e-mail. Informacje te służą przede wszystkim ułatwieniu Kupującemu składania zamówień w przyszłości. Te dane osobowe są przechowywane przez okres dziesięciu lat (ustawa o rachunkowości).

Jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę, Sprzedawca może przesyłać mu pocztą elektroniczną i telefoniczną komunikację handlową z aktualnościami, ofertami, reklamami oraz ofertą udziału w ankietach i badaniach rynku.
Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych Kupującego innej osobie. Dane dotyczące Kupującego, które przechowuje i przetwarza Sprzedawca, Kupujący może w każdej chwili zmienić po zalogowaniu się do „sekcji klienta”.

Kupujący może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych lub na przesyłanie informacji handlowych, wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres e-mail provitalcz@seznam.cz

Pełne brzmienie Warunków ochrony użytkownika można znaleźć tutaj.

9. Rozwiązywanie sporów konsumenckich

W przypadku powstania sporu konsumenckiego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem Konsumentowi przysługuje prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Czeska Inspekcja Handlowa jest przedmiotem pozasądowej ugody na podstawie ustawy nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów. Wszystkie szczegóły dotyczące ugody pozasądowej są dostępne na stronie Czeskiej Inspekcji Handlowej www.coi.cz

10. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki obowiązują dla wszystkich umów kupna zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych.

W Kolonii 28 czerwca 2019 r

 

Pliki cookie pomagają nam w świadczeniu naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.   Więcej informacji