!_zmenit jazyk cz_! !_zmenit jazyk sk_! !_zmenit jazyk pl_! !_zmenit jazyk de_!

Zasady i warunki

1. Základní údaje

Provozovatel e-shopu:
PROVITAL CZ, s.r.o. se sídlem Příčná 1043, 280 02 Kolín
Provozovna: Zahradní 46, 280 02 Kolín
IČ: 241 331 08, DIČ: CZ24133108
(dále jen "Podnikatel")

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 725 610 150, Email: info@anionshop.com
Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

2. Objednávka zboží

Na internetových stránkách www.anionshop.com si Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

 • Kupujícím může být fyzická osoba i právnická osoba. 
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským, nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Vytvoření Objednávky není podmíněno registrací Kupujícího na stránkách Podnikatele, ale takováto registrace Kupujícímu přinese určité výhody.

Odesláním objednávky dojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Uzavření Kupní smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a Kupující bude vyzván k odsouhlasení celkové ceny objednávky a Obchodních podmínek e-shopu.

Bez odsouhlasení Obchodních podmínek nejde objednat zboží.

V případě, že si Kupující zvolí jako způsob platby za zboží platbu kartou, je k zadání platby vyzván v rámci vytváření objednávky, přičemž je přesměrován na příslušné platební rozhraní. Pokud z nějakého důvodu platba kartou neproběhne (nízký limit pro platby kartou, zablokovaná karta...), obdrží Kupující do 24 hodin na uvedený e-mail podklady pro platbu převodem.

Po zpracování objednávky obdrží Kupující potvrzení objednávky, a pokud si při objednání zvolil způsob úhrady za objednané zboží převodem před dodáním zboží, také podklady pro provedení platby.

Ceny zboží si Kupující může ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu zboží ke Kupujícímu jsou uvedeny na stránce Poštovné a doprava.

Zrušení objednávky a odstoupení od Kupní smlouvy

Kupující má možnost do doby odeslání objednaného zboží svoji objednávku zrušit:

 • telefonicky (z telefonního čísla uvedeného v objednávce)
 • písemně (z e-mailové adresy uvedené v objednávce)

Kupující, který je Spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce:

 • ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží § 1829, odst.1 zákona 89/2012 Sb.

Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemně, nebo e-mailem a zaslané na korespondenční, nebo e-mailovou adresu Podnikatele.

Podnikatel má možnost objednávku zrušit:

 • v případě, že objednané zboží je vyprodané
 • pokud Kupující ve stanovené lhůtě neuhradí cenu za objednané zboží (v případě zvolení způsobu úhrady za zboží před dodáním)
 • pokud si Kupující ve stanovené lhůtě zboží ve výdejním skladu Podnikatele nevyzvedne (platí při zvolení dopravy „Osobní převzetí zboží“)
 • pokud si zboží objedná Kupující, který má vůči Podnikateli dluh po splatnosti
 • pokud se jedná o Kupujícího, který si opakovaně nepřebírá objednané zboží

Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech, uvedených v § 1837, zákona 89/2012 Sb., zejména pak v následujících případech:

 • při objednání zboží, které je vyráběné, nebo upravené na zakázku
 • dodané zboží podléhá rychlé zkáze
 • zboží bylo dodané v uzavřeném obalu a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Podnikatele dodáno v co nejkratší době poštou, nebo Kupujícím zvolenou přepravní službou.

Termín dodání je do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, obvykle do 2-3 pracovních dnů. Termín dodání záleží na Kupujícím zvoleném způsobu dopravy zásilky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje Podnikatel a to na území celé České a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu doručení. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde Kupující v sekci Poštovné a doprava.

Při požadavku na dopravu zboží mimo území České a Slovenské republiky je cena za dopravu individuální a podléhá vždy schválení Kupujícím. Naše zboží jsme schopni dopravit do všech zemí v rámci EU.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za objednané zboží:

 • zboží je možné v plné výši uhradit v provozovně Podnikatele a to buď v hotovosti, nebo platební kartou
 • dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím české pošty, nebo jiného, Kupujícím zvoleného dopravce
 • poukázáním kupní ceny na účet Podnikatele, pod variabilním symbolem, který platbu identifikuje
 • on-line platební kartou při objednání zboží

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je Kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Nevyzvednutí zásilky:

V případě nepřevzetí (nevyzvednutí) zásilky na dobírku vám zásilku můžeme opakovaně zaslat znovu za připočtené přidané snížené poštovné bez pokuty, pokud o zaslanou zásilku nebudete mít zájem a přijde zpět bez vysvětlení budete v rámci smírného řešení vyzváni k úhradě ušlého poštovného. V případě že toto neuhradíte do 7 dnů od výzvy, bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč jako náhrada poštovného a administrativních nákladů spojených se zbytečným vychystáním, odesláním a opětovným příjmem zásilky. Na tuto pokutu Vám bude zaslána faktura s termínem úhrady. Pokud k proplacení této faktury nedojde, budou tato pohledávka postoupena třetí straně k vymáhání, a to včetně všech nákladů s tím spojených.

Nebezpečí škody na věci

Přechází na Kupujícího:

 • Při osobním odběru převzetím věci § 2121, odst.1 zákona 89/2012 Sb.
 • Při zaslání přepravní službou předáním věci dopravci § 2123, odst.1 zákona 89/2012 Sb.

Komunikace mezi Kupujícím a Podnikatelem

Komunikace mezi Podnikatelem a Kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr

Pokud Kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, Podnikatel Kupujícímu zašle informaci, že zboží je připraveno k výdeji. Zboží je Kupujícímu ve výdejním skladu Podnikatele rezervováno po dobu pěti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží, pokud není předem dohodnuto jinak.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem stanovenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím.
 • U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, neníli však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 • Pro Kupujícího Podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného zboží výslovně uvedeno. Takto uvedená lhůta má přednost.
 • Jako záruční list slouží daňový doklad.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 • V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Práva z vadného plnění (Reklamace)

Podnikatel prodává zboží bez vad § 2161, zákona 89/2012 Sb. U zuživatelné věci je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít § 2163, zákona 89/2012 Sb.

V případě, že Kupující při převzetí zboží objevil na zakoupeném zboží vadu, má Kupující právo na výměnu zboží. Pokud se vada na dodaném zboží vyskytne v průběhu záruční doby, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady zboží § 2165, zákona 89/2012 Sb.

Postup reklamace

Pokud chce Kupující reklamovat zboží koupené v našem internetovém obchodě, vyplní kontaktní formulář, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou Kupujícímu zaslány informace o dalším postupu. Alternativně nás Kupující může kontaktovat telefonicky a postup reklamace s ním bude dohodnut. Pokud bude Kupující reklamované zboží zasílat na adresu našeho e-shopu, je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože Podnikatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím takto zaslaného zboží.

Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku. Taková zásilka nebude Podnikatelem přijata.

6. Postup v případě odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy dle § 1829, odst.1 zákona 89/2012 Sb. Zašle, nebo předá Podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel § 1831, odst.1 zákona 89/2012 Sb.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy (za předpokladu, že bylo Spotřebitelem vráceno zboží), všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží Spotřebiteli (náklady na dodání Českou poštou) § 1832, odst.1 a 2 zákona 89/2012 Sb. Náklady na vrácení zboží Podnikateli nese Spotřebitel § 1832, odst.3 zákona 89/2012 Sb.

Peněžní prostředky budou vráceny buď v hotovosti (při osobním vrácení zboží), nebo převodem na bankovní účet Spotřebitele. Spotřebitel je povinen sdělit Podnikateli číslo bankovního účtu, na který chce peněžní prostředky zaslat.

7. Ochrana osobních údajů Kupujícího

Použití a zpracování poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli a dopravci.

Podnikatel je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 36528.

Podnikatel shromažďuje se souhlasem Kupujícího osobní údaje Kupujícího, a to jméno, adresu, IČ, DIČ, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek Kupujícího v budoucnu.

Pokud Kupující projeví svůj souhlas, může mu Podnikatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje Kupujícího Podnikatel nepředává žádné další osobě.
Údaje, které Podnikatel o Kupujícím uchovává a zpracovává, může Kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na naši e-mailovou adresu info@anionshop.com

Kompletní znění Podmínek Ochrany Uživatelů je uvedeno zde.

8. Řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Podnikatelem.

Podnikatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

V Kolíně dne 1.2.2016

Ważne
 • text vložíte v nastavení>rozvržení>patička
 • text vložíte v nastavení>rozvržení>patička
 • text vložíte v nastavení>rozvržení>patička
Czy chcesz otrzymywać wiadomości e-mailem?
Copyright © www.anionshop.pl by Shop5.cz

© www.anionshop.pl

!_pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie._!   Więcej informacji