Zmień język CZ Zmień język SK Zmień język PL Zmień język DE

Ochrana soukromí na stránkách www.anionshop.com

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky Ochrany Soukromí uživatelů na stránkách winalitecesko.cz (dále jen POS) upravují pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními a e-mailovými adresami Kupujících (dále jen Zákazníků) ze strany Podnikatele, Provozovatele stránek (dále jen Provozovatel) a pravidla, za jakých Provozovatel používá cookies.

2. Ochrana osobních údajů

2.1. Provozovatel je oprávněn od Zákazníků požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností Provozovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby Zákazníkovi, který je Provozovateli odmítne předat.

2.2. Za osobní údaj se ve smyslu § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména pak jméno, příjmení, ve spojení s datem narození adresou bydliště nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na freemailovém serveru).

2.3. Tento článek 2. se netýká Zákazníků – právnických osob.

2.4. Provozovatel prohlašuje, že nezpracovává žádné citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

2.5. Nakládání s osobními údaji Zákazníků

2.5.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků:

• zadané v rámci Objednávky za účelem vyřízení Objednávky

• zadané v rámci registrace Zákazníka v e-shopu

2.5.2. Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány výhradně v následujícím rozsahu a po následující dobu:

• údaje, uvedené v rámci registrace v e-shopu v zadaném rozsahu (jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo), po dobu trvání existence uživatelského účtu daného Zákazníka

• údaje, uvedené v rámci Objednávky v zadaném rozsahu (jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo), po dobu určenou zákonem o účetnictví.

2.6. Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 36528.

2.6.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení.

2.6.2. Zákazník je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím e-mailu, odeslaného z adresy, kterou použil při odeslání Objednávky, nebo při registraci v e-shopu, požádat o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.

2.6.3. V případě důvodného podezření na straně Zákazníka z toho, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s těmito POS nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, jsou oprávněni Provozovatele požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

2.6.4. Provozovatel předává třetím osobám osobní údaje Zákazníků pouze v rámci zpracování Objednávky (jedná se zejména o předání osobních údajů přepravní společnosti) a v případech, kdy mu tak ukládá právní předpis.

3. Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy Zákazníků, získané v souvislosti s Objednávkou Zákazníka.

3.1. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby Provozovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti.

3.2. Na tyto e-mailové adresy je za podmínky souhlasu Zákazníka Provozovatel oprávněn zasílat Zákazníkům newslettery s nabídkou e-shopu.

3.3. Nad rámec zasílání obchodních sdělení dle výše uvedeného odstavce berou Zákazníci na vědomí, že Provozovatel je ve smyslu § 7 odst. 3 zák. o některých službách informační společnosti oprávněn Zákazníkům po provedení nákupu zasílat dotazníky spokojenosti s provedeným nákupem, vygenerované pro Provozovatele externím Zpracovatelem. Odesílatelem těchto e-mailů je vždy Provozovatel. Zákazníci souhlasí, aby jejich e-mailové adresy byly Provozovatelem předány Zpracovateli, a to výhradně za účelem vygenerování e-mailu s dotazníkem v rámci dotazníku spokojenosti s provedeným nákupem. Zpracovatel nepředává e-mailové adresy, přijaté dle tohoto odstavce, třetím osobám, ani je není oprávněn použít k jinému účelu, než je vygenerování e-mailu s dotazníkem spokojenosti.

3.4. Zákazník má možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při odeslání Objednávky, a následně v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro Zákazníka zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

4. IP adresy a cookies

4.1. Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy Zákazníků, a to výhradně za účelem evidence přístupu ke stránkám e-shopu. IP adresy nejsou předávány třetím osobám, a k jejich zabezpečení používá Provozovatel opatření dle čl. 2.6.1. Na informace o užití IP adres Provozovatelem se vztahují práva Zákazníka dle čl. 2.6.2.

4.2. Provozovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek e-shopu Zákazníkům, přihlašování ke stránkám e-shopu, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními návštěvníky stránek. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí návštěvníkem stránek, po uplynutí této doby je návštěvník stránek požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Návštěvník stránek je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že odmítnutí přijetí cookies může znamenat snížení komfortu užívání stránek e-shopu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto POS měnit.

5.2. Toto znění POS je účinné od 1.1.2014.

5.3. Tyto POS jsou Zákazníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zákazníci jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu, nebo pořízením printscreenů.

Pliki cookie pomagają nam w świadczeniu naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.   Więcej informacji